Lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista

Yleiset kommentit lakiehdotukseen

 • Eläinten itseisarvo tulee kirjata lakitasolle.
 • Eläinten lajityypillinen käyttäytyminen on mahdollistettava uudessa laissa, koska tämä on ensisijainen asia eläinten hyvinvoinnissa ja on sisäsyntyistä myös pitkälle jalostetulla, vankeudessa elävällä eläimellä.
 • Lakiehdotus sallisi jatkossakin esimerkiksi sellaiset tuotantomuodot, joissa kanoja ja turkiseläimiä saa kasvattaa häkissä sekä lypsylehmien pidon parteen kytkettynä sekä emakoiden pitkäaikaisen häkissä pidon. Nämä tuotanto muodot hyväksymällä uusi lakiehdotus ei täytä lain 1 §.
 • Nykyinen eläinsuojelulaki sallii sairaanloiseksi jalostettujen broilereiden kasvattamisen suurella tiheydellä ahtaissa olosuhteissa. Lakiehdotuksella ei tuoda nykyiseen tilanteeseen muutosta. Tämä rikkoo lain 1 §.
 • Lakiehdotus osoittaa vastuun lopettaa loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet muttei vastuuta auttaa niitä. Luonnonvaraisten eläintein loukkaantumiset ovat usein ihmisten toiminnan seurausta, joten tämä on iso epäkohta.
 • Uudessa lakiesityksessä pidän hyvänä, että koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulevat pakollisiksi. Pentujen myynnin valvontaa verkossa pitäisi entisestään tehostaa ja maahantuonti myyntitarkoituksessa kieltää.
 • Erityisen hyvää on, että kalojen kohtelu on nostettu uudessa ehdotuksessa. Pyydystä ja päästä –kalastus pitäisi kieltää sekä rapujen elävältä kiehuttaminen. Kuluttajille ei myöskään tulisi myydä eläviä rapuja ja simpukoita. Kalojen nopea lopetusvelvollisuus tulisi yhtä lailla koskea suurta määrää kaloja, sillä tämä on merkittävässä ristiriidassa sen kanssa, että yksittäinen kala tulisi lopettaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Kohdasta pitäisi myös poistaa poikkeus, että kalaa tai rapua ei tarvitse saaliiksi ottamisen jälkeen lopettaa välittömästi, mikäli olosuhteet vaikeuttavat lopetusta.
 • Turkistarhaus tulisi kieltää kokonaisuudessaan siirtymäajalla. 73 % suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta, mutta uudessa ehdotuksessa ei ole mitään parannusta tulossa.
 • Lain lähtökohtana tulee olla eläinten hyvinvoinnin aito turvaaminen, ei taloudellisen voiton ensisijaistaminen. Eläinsuojelulain tarkoituksena on palvella ennen kaikkea kaikkien niiden yli 80 miljoonan eläimen hyvää, jotka vuosittain tuotannossa tapetaan.

Parsinavetat ja porsitushäkit

 • On hyvä, että uusien parsinavettojen ja porsitushäkkien rakentaminen kielletään, mutta jo olemassa olevien käyttö on eläinten hyvinvoinnille kestämätöntä. Porsitushäkissä emakko ei mahdu edes kääntymään, vaikka sillä on voimakas tarve rakentaa pesää ja hoivata jälkikasvuaan. Parsinavetoissa parteen sidotut lehmät eivät voi tehdä muuta kuin syödä, maata ja seistä suuren osan elämästään. Myös näille eläimille esimerkiksi leikki on lajityypillistä, hyvinvointia tukevaa käyttäytymistä, jota ei paikalleen sidottuna pysty toteuttamaan.

Porsaiden kirurginen kastraatio

 • Lakiluonnos kieltää kivuliaiden toimenpiteiden tekemisen ilman asianmukaista kivunlievitystä, mutta porsaiden kastroinnin säädös on edelleen puutteellinen. Toimenpide aiheuttaa voimakasta kärsimystä ja pitkittynyttä psyykkistä ahdinkoa. Toimenpide ei ole lain hengen mukainen ja tulee kieltää.

Löytöeläinten hoidon järjestämiseen liittyvät muutokset

 • Puutteena on, että kiinniottoon ja kuljetukseen kunnan osoittamaan talteenottopaikkaan ei oteta kantaa. Tällä hetkellä löytöeläinten kuljetus talteenottopaikkaan on vapaaehtoisten toimijoiden varassa.
 • Hyvää on, että löytöeläinten säilytysaika on palautettu 15 vuorokauteen.

Vesipuhvelin lisääminen tuotantoeläinten positiivilistalle

 • Tuotantoeläinten positiivilistalle ei tulisi lisätä yhtään uutta lajia.

 

Lakiehdotuksen pykälät ja yksityiskohtaiset perustelut

1 § Lain tarkoitus

Lain tarkoitus on hyvä, mutta toteutuuko se käytännössä yhteiskunnassa, jossa sallitaan eläinten pito ahtaissa häkeissä verkkopohjalla (turkistarhaus), eläimet erotetaan poikasistaan huomioimatta, että myös eläimellä on hoivausvietti niin kuin myös meillä ihmisillä?

Mielestäni olisi tarpeellista tarkastella millainen eläinkuva yhteiskunnassamme on ja miksi näin edistyksellisessä yhteiskunnassa käytetään eläimiä massoittain hyväksi, vaikka on kasattu paljon tutkimusnäyttöä siitä, että kasvipainotteinen ruoka on ihmisen terveydelle hyödyksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi välttämätön.

12 § Eläinten kohtelu

Pykälään tulisi lisätä, että eläimen käsittelyssä ja koulutuksessa tulisi käyttää positiivisen vahvistamisen metodeja lajityypillisen käyttäytymisen ohella. On kuitenkin hyvä, että tähän kannustetaan pykälässä 13 §.

20 § Hoidon yleiset vaatimukset

Osa tuotantoeläinten hyvinvointia on leikkikäyttäytyminen, jonka tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on määritellyt yhdeksi olennaiseksi käyttäytymistarpeesta. Myös ruokailukäyttäytyminen ja ympäristön tutkimiseen liittyvä käyttäytymisen ovat osa eläimen hyvinvointia, jotka tulisi kirjata pykälään.

Eläimille tulee taata hyvinvoinnin kannalta olennainen tarve eli vapaasti liikkuminen, jolla voidaan ennaltaehkäistä monia sairauksia. Eläinten pito verkkopohjalla tulisi kieltää ja mikäli vedoten tautien ennaltaehkäisyyn pitämällä eläintä verkkopohjalla, pitäisi ko. eläimen pito kyseisessä käyttötarkoituksessa kieltää.

25 § Eläinjalostus

Ensimmäisen momentin mukaan eläinten jalostuksella tulisi pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen. Näin ollen esimerkiksi brakykefaalisten (koira)rotujen jalostaminen tulisi kieltää, sillä vain n. 10 % brakykefaalisista koirista hengittää normaalisti. Jo voimassa olevan lain nojalla viranomaisilla on ollut mahdollisuus puuttua jalostukseen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa. Tästä huolimatta eläinten hyvinvointia vaarantavaan jalostukseen ei ole puututtu tiedettävästi.

45 § Eläinkilpailun ja näyttelyn järjestäminen

Eläinkilpailujen ja näyttelyiden järjestämistä tulisi tarkastella uudesta perspektiivistä. Eläin on tunteva olento, onko sen intressien mukaista kuljettaa sitä erilaisissa tapatumissa arvioitavana vain ihmisen mielihyvän ja harrastetoiminnan takia.

Kilpailut joissa tavoitteena on tappaa mahdollisimman paljon luonnonvaraisia eläimiä, tulee kieltää kunnioittavan eläinsuhteen edistämiseksi.

59 § Broilerikasvattamo

Broilereiden elinolosuhteet ja jalostus aiheuttavat lajille merkittävää kärsimystä. Tästä syystä pykälän sisältö on suuressa ristiriidassa laissa esitetyn eläimen kunnioittamisen kanssa.

65 § Eläinten teurastus

Kannatan sitä, että eläin on asianmukaisesti tainnutettu ennen verenlaskun aloittamista.

Pykälään tulee lisätä, että eläimet tulee teurastaa mahdollisimman lähellä kasvupaikkaa.

76 § Valvonnan yleiset periaatteet – 79 § Teurastamojen kameravalvonta

Pykälässä todetaan, että valvonta olisi järjestettävä siten, että se on laadukasta ja tehokasta. Jotta tämä toteutuu, täytyy tehtävässä toimijoilla olla riittävä koulutus ja neuvonta. Ulkopuolista auditointia tulee tehdä säännöllisin väliajoin ulkopuolisen viranomaisen taholta.

Kameravalvonta teurastamoissa tulee säätää pakolliseksi, ei vain mahdollisuudeksi.