Lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista

Haluan tällä lausunnolla ilmaista tukeni Animalian seikkaperäiselle lausunnolle, jonka koko sisältöön yhdyn. Luonnoksessa on monista parannuksista huomimatta edelleen vakavia puutteita, jotka usein tekevät lähes tyhjäksi parannukset. Perusteluihin kirjattu toislajisten eläinten itseisarvo, joka tulisi kirjata myös itse lakitekstiin, ei tässä luonnoksessa toteudu etenkään turkiseläinten, broilerin- ja munijakanojen kasvatuksen, sikojen ja nautojen kasvatuksen tai laajamittaisen kalastuksen ja kalankasvatuksen käytännöissä.

Esitän lausuntonani luonnoksesta, että turkistarhaus, joka edelleen sallitaan, tulisi viipymättä kieltää kokonaan mahdollisimman lyhyellä siirtymäajalla. Samoin tulisi kieltää kaikki liikkumista rajoittavat pitopaikat ja -tavat kaikessa eläintuotannossa: porsitus- ja tiineytyshäkit, parsinavetat ja häkkikanalat. Vanhojen parsinavettojen ja häkkien salliminen sekä liian pitkät siirtymäajat vesittävät nykyisessä luonnoksessa uusien kiellolla saatavia parannuksia. Nämä kasvatustavat aiheuttavat eläimille suunnatonta kärsimystä, estävät tarpeitten tyydyttämisen ja omaehtoisen toiminnan eläimiltä ja typistävät elämisen vankina olemiseen.

Broilereita kasvatetaan nykymuotoisesti niin valtavan suurina eläinjoukkoina, ettei yksittäisten eläinten hyvinvoinnin seuraaminen ole millään tavalla mahdollista. Tähän epäkohtaan ei laissa esitetä minkäänlaisia parannuksia, joten se on siltä osin vakavasti puutteellinen. Koko brolerinkasvatus on samoin riippuvainen lintujen terveydelle erittäin haitallisesta ja kärsimystä aiheuttavasta jalostuksesta, johon tulisi puuttua lailla.

Niin kanojen kuin kalojenkin kasvatuksessa ja teurastuksessa suuret eläinmäärät eivät saa olla peruste luopua yksittäisten eläinten kärsimyksen välttämisestä ja hyvinvoinnin turvaamisesta.

Lain valmistelu on ollut niin pitkä prosessi, että se perustuu vanhentuneeseen kansainväliseen vertailuun. Jos luonnos etenisi laiksi, se olisi jo voimaantullessaan jäljessä monien muiden Euroopan maiden lainsäädännöstä ja edelleen sallisi ja edistäisi käytäntöjä, jotka eurooppalainen eläinoikeusajattelu tuomitsee.